Докторантура Друк


Положення про докторантуру

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які у змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні пошукові або прикладні наукові дослідження.


Термін навчання в докторантурі на загальних умовах не повинен перевищувати трьох років.


Вступники до докторантури подають на ім’я керівника вищого навчального закладу наступні документи:


Паспорт та дипломи про вищу освіту та присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.


Тема дисертації та індивідуальний план роботи докторанта після обговорення відповідною кафедрою затверджуються вченою радою вищого навчального закладу не пізніше тримісячного терміну після його зарахування до докторантури.


Докторанти мають право на:

  • користування навчально–виробничою, науковою, культурно–спортивною та оздоровчою базою вищого навчального закладу;
  • отримання всіх видів відкритої наукової інформації і наукового консультування;
  • участь у науковій діяльності кафедри та вищого навчального закладу;
  • отримання державної стипендії встановленого розміру у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням;
  • щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва;
  • роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України;
  • безпечні та нешкідливі умови навчання і праці;
  • забезпечення у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням впорядкованим житлом на час навчання за умови оплати вартості користування житлом самим іногороднім докторантом.Покладання вищими навчальними закладами на докторантів обов’язків, не пов’язаних з підготовкою дисертації, забороняється.


Термін перебування в докторантурі включається до науково–педагогічного стажу.


Докторант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну перебування в докторантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з докторантури з дня захисту дисертації.


Для надання допомоги докторанту в написанні дисертації за місцем його підготовки може призначатися науковий консультант з числа висококваліфікованих науково–педагогічних кадрів – докторів наук, який несе особисту відповідальність за якісне і своєчасне виконання докторантом дисертації. Науковими консультантами можуть призначатися також провідні вчені – доктори наук сторонніх організацій.


На здійснення наукового консультування вводиться щороку 50 академічних годин на одного докторанта.


Щороку докторанти подають до вченої ради вищого навчального закладу після попереднього обговорення на кафедрі звіт про виконання індивідуального плану роботи, за результатами якого проводиться їх атестація і приймається рішення про подальше перебування в докторантурі. Результати атестації затверджуються ректором університету.


До переліку спеціальностей, з яких здійснюється підготовка в докторантурі у Харківському національному медичному університеті, відносяться такі спеціальності:

14.01.01 Акушерство та гінекологія

14.01.02 Внутрішні хвороби

14.01.03 Хірургія

14.01.10 Педіатрія

14.01.11 Кардіологія

14.01.15 Нервові хвороби

14.03.02 Патологічна анатомія

14.03.04 Патологічна фізіологія