Профком співробітників Друк


Голова первинної профспілкової організації (ППО) співробітників ХНМУ — доцент Леонід Павлович Ющенко


Первинна профспілкова організація (ППО) співробітників Харківського національного медичного університету об’єднує на добровільній основі за місцем професійної діяльності працівників з метою консолідації зусиль щодо захисту соціальних та економічних прав і інтересів.


Правова основа діяльності профспілки - Конституція України, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності, Закон України «Про об'єднання громадян», Кодекс законів про працю України, Статут професійної спілки працівників охорони здоров'я України, інші закони України та нормативно-правові акти і чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України, які є частиною національного законодавства України.


Профспілка незалежна від органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавця, політичних та інших громадських організацій.


Профспілка здійснює свою діяльність на демократичних засадах за принципами:


 • 2011 bmw 5 series
 • Hetai 3d porn
 • Meds online
 • Loan brokers
 • Essay writing service
 • Geek dating
 • Betting guide
 • Uk casino no deposit bonus
 • Hotels in orlando florida
 • Low carb weight loss
 • Cat food brands
 • Webcam free
 • законності;
 • добровільного вступу в профспілку і виходу із неї;
 • самостійності профспілки, їх виборних органів у виконанні статутних цілей і завдань;
 • виборності всіх профспілкових органів знизу доверху, їх підконтрольності та регулярної звітності перед членами профспілки;
 • гласності в діяльності всіх організаційних ланок профспілки і їх виборних органів;
 • колегіальності в прийнятті рішень та персональної відповідальності за їх виконання;
 • поваги до поглядів і гарантій інтересів меншості, права кожного члена профспілки на захист, роз’яснення своєї позиції;
 • солідарності і єдності дій профспілки в реалізації статутних цілей і завдань


Леонід Павлович Ющенко


Головною метою діяльності профспілки є захист та представництво трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з роботодавцем щодо забезпечення здійснення права кожного члена профспілки на працю, підвищення життєвого рівня на основі справедливої оплати праці, забезпечення інших прав та інтересів.

Для здійснення статутних цілей первинна профспілкова організація:


 • домагається здійснення права кожного члена профспілки на працю, справедливу її оплату, підвищення життєвого рівня, захищає малозабезпечених;
 • веде переговори, укладає колективний договір, домагається його виконання;
 • у відповідності до законодавства здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, правил та норм з охорони праці;
 • управляє профспілковим бюджетом, здійснює господарську діяльність у відповідності до законодавства для досягнення статутних цілей.
Склад профкому працівників ХНМУ

Ющенко Леонід Павлович

Голова профкому та голова ППО працівників ХНМУ
Наконечна Оксана Анатоліївназаступник голови профкому ХНМУ
Гаєва Наталія Дмитрівна

член організаційно-масової комісії, відповідальна за оздоровлення членів профспілки

Захаревич Вікторія Михайлівначлен організаційно-масової комісії, відповідальна за інформаційне забезпечення діяльності профкому

Золотарьова Тетяна Федорівна

член культурно-масової комісії профкому
Кірєєва Євгенія Сергіївначлен організаційно-масової комісії, відповідальна за сплату внесків та за правильність нарахування зарплати
Лапко Світлана Василівнаголова спортивно-масової комісії профкому
Морозов Олександр Володимирович           голова організаційно-масової комісії профкому

Поліщук Тетяна Василівна

голова культурно-масової комісії профкому
Стрюкова Аліса Михайлівначлен організаційно-масової комісії, відповідальна за організацію екскурсій та турпоїздок
Харченко Наталія Степанівнаголова комісії профкому з охорони праці
С К Л А Д

Комісії із соціального страхування працівників ХНМУ


Ющенко Леонід Павлович

голова

Осика Олена Миколаївна

заступник голови, довірений лікар ХНМУ

Члени комісії:

Вирвас Лариса Василівна  
Захарчук Віталій Олександрович


Член профспілки – працівник, який входить до складу профспілки, визнає Статут та сплачує членські внески.Член профспілки має право:

 1. на захист законних прав та інтересів з боку профспілки в державних, судових та господарських органах, брати участь в діяльності профспілки, в тому числі в формуванні, обговоренні та прийнятті рішень, здійсненні контролю за їх виконанням, особисто брати участь у профспілкових зборах (конференціях), а також засіданнях виборних органів профспілки при розгляді заяв, пропозицій або питань стосовно його прав та інтересів;
 2. обирати та бути обраним до профспілкових органів усіх рівнів;
 3. звертатися в усі профоргани з питаннями, заявами, пропозиціями та вимагати відповіді по суті свого звернення;
 4. користуватися безоплатною юридичною допомогою, яку надають органи профспілки;
 5. одержувати матеріальну допомогу, користуватися різноманітними пільгами, які надаються профспілкою.


Член профспілки зобов’язаний:

 1. дотримуватися Статуту профспілки, виконувати покладені на нього профспілкові обов’язки та доручення, брати участь у роботі первинної профспілкової організації
 2. визнавати і виконувати вимоги Статуту, піклуватися про авторитет профспілки, чесно і сумлінно працювати;
 3. своєчасно сплачувати членські внески;
 4. брати участь у діяльності профспілки, виконувати рішення та доручення профспілкових органів;
 5. виконувати зобов’язання, передбачені колективним договором.

Гарантії члена профспілки:

 1. член профспілки не може бути звільнений з роботи з ініціативи роботодавця без згоди профспілкового комітету;
 2. зміна умов колективного договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу;
 3. працівникам, звільненим з роботи у зв’язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада);
 4. членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих обов’язків, надається за умовами, передбаченими колективним договором, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для виконання громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів і профспілкового навчання;
 5. за працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє в установі, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства.

Із установчими документами ППО ХНМУ можна ознайомитись у профкомі: Головний корпус, кімната 67.Звернення сторін соціального діалогу на національному рівні щодо необхідності підвищення ефективності колективно-договірного регулювання трудових відносин


Прийнято на засіданні Президії Національної тристоронньої соціально-економічної ради


КЕРУЮЧИСЬ Конституцією України, Кодексом законів про працю України, конвенціями та рекомендаціями Міжнародної організації праці, законами України «Про соціальний діалог в Україні» та «Про колективні договори і угоди»,


БЕРУЧИ до уваги непросту економічну ситуацію та несприятливий вплив кризових явищ в економіці на трудові відносини, зайнятість населення і забезпечення його робочими місцями,


ВИЗНАЮЧИ, що колективні договори й угоди є ефективним інструментом регулювання трудових відносин, підвищення конкурентоспроможності підприємств та трудового потенціалу, забезпечення реалізації принципів гідної праці й упередження трудових конфліктів,


ПОГОДЖУЮЧИСЬ із доцільністю укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності,


ПРАГНУЧИ через колективно-договірне регулювання забезпечити:

 • підвищення ефективності діяльності підприємств та продуктивності праці;
 • збереження робочих місць та зростання продуктивної зайнятості;
 • здорові та безпечні умови праці та гідну її оплату;
 • ведення діалогу з розподілу результатів праці та викорінення бідності серед працюючих.


ЗВЕРТАЄМОСЬ до працівників, профспілок та роботодавців, а також їх організацій (об’єднань організацій), органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з пропозицією активізувати колективно-договірну роботу на відповідних рівнях соціального діалогу та


ПРОПОНУЄМО для забезпечення представництва і захисту своїх прав та інтересів:


 1. Брати активну участь у колективних переговорах з укладення колективних договорів та угод;
 2. Сприяти поширенню дії галузевих (міжгалузевих), територіальних угод всіх рівнів на підприємства, установи та організації відповідної галузі або території шляхом:
 • вступу до діючих організацій роботодавців, професійних спілок;
 • делегування організаціями роботодавців та професійними спілками, їх об’єднаннями, повноважень репрезентативним організаціям: та об’єднанням роботодавців і профспілок відповідного рівня;
 • сприяння участі роботодавців (підприємств, установ та організацій), первинних організацій профспілок (а у разі відсутності — представників працівників) у підготовці пропозицій з метою їх врахування під час колективних переговорів з укладення галузевих (міжгалузевих), територіальних угод.


ЗАКЛИКАЄМО працівників, профспілки та роботодавців вживати спільні дії, спрямовані на сприяння веденню колективних переговорів, укладенню колективних договорів і угод та підвищенню їх ефективності!

Індексація пенсій у 2019 році


З 1 березня 2019 року розпочнеться перерахунок пенсій та поетапна виплата доплат (в окремих випадках) відповідно до постанови Уряду від 20 лютого 2019 року № 124, що набрала чинності 26 лютого 2019 року.


Більше інформації на сайті Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України

 


17 жовтня пройшла Всеукраїнська акція протесту Федерації профспілок України


В акції взяли участь представники бюджетної сфери та провідних галузей промисловості з усіх областей України. Близько 15 тис. працівників (у тому числі понад 2 тис. членів профспілки охорони здоров’я України) пройшли маршем по центру Києва, виступаючи проти зростання цін, непосильних тарифів, закликаючи Уряд і роботодавців повернути борги із зарплат, забезпечити українців робочими місцями, гідними зарплатами, вимагаючи належного фінансування медицини та освіти.


Учасники акції були одностайні в тому, що система охорони здоров’я в Україні потребує реформи. Ця реформа повинна бути професійною, системною та економічно обґрунтованою, враховувати інтереси працівників галузі та захищати права пацієнтів.


Під час акції відбулася зустріч Голови ФПУ та делегованих представників, у тому числі профспілки працівників охорони здоров’я, з віце-прем’єр-міністром України Павлом Розенком. Також в обговоренні профспілкових вимог взяли участь Міністр соціальної політики Андрій Рева, Міністр освіти і науки Лілія Гриневич, в.о. Міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. У ході зустрічі представникам Уряду передано галузеві вимоги та пропозиції.


Більше інформації на сайті Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я у розділі «НОВИНИ».Посилання (Нормативно-правова база)


Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про вищу освіту»

Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність»

Кодекс законів про працю України

Закон України «Про відпустки»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам»

Закон України «Про колективні договори і угоди»

Закон України «Про оплату праці»

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми»Зразки заяв


ПРОФКОМ ХНМУ