Student Scientific Society Print
Researches


Address of Student Scientific Society:

61022, Kharkiv, Nauky ave., 4.

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


The curator of the SSS - Head of the Department of psychiatry, narcology and medical psychology of the KhNMU, the doctor of medicine, professor Kozhyna Hanna.


The chairman of the SSS Council - student of the 2nd medical faculty Olesya Pliekhova.


Phone number – 0682609073

Email – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itDeputy Chairman of the SSS Council - student of the 2nd medical faculty Vladislav Kalyuzhka.


The secretary - student of 1st medical faculty Morozova Marianna.SSS Council members:


Vladislav Kalyuzhka, Mykyta Markevych, Oleksiy Polyakov, Maryna Lysak, Iuliia Stoyanova, Kirill Starov, Georgiy Polikov, Oleksiy Kolotilov, Olena Sukhodolska, Katerina Yuntsova, Anton Pechenenko, Daryna Sushetska, Dariia Zatoloka, Victoria Likha, Marianna Morozova, Ainur Hasanova, Sona Abdullaeva

https://www.facebook.com/KNMUsno/


Looking into the history of the students' scientific society, the first research attempts began in the 19th century when the Kharkov Imperial University was founded. At that time, directions of students' studies were divided into three main sections: clinical, theoretical and hygienic. Clinical studies consisted of the latest scientific and clinical research in all branches of modern medicine, which were published in various editions and magazines and still have not lost their relevance.


In theoretical and hygienic research future physicians highlighted the issue of solving urgent problems of Kharkiv population, developing sanitary and hygienic measures aimed at improvement and development of the city.

Kozhyna HannaOlesya Pliekhova


In 1929, the "Scientific Student Society" was established in Kharkiv Medical Institute, in the creation of which professor Daniel O. Alpern played a major role. He became the first head of the SSS and was leading it for many years. By 1935 more than 500 students had worked in the SSS. In the same year, the 1st Ukrainian Conference of Young Medical Scientists was held, which was of great scientific and practical importance.


Gradually, SSS began to grow by the number of students. If in 1929 there were only 22 students, then in 2007 they became 2211. Forms of students' scientific studies expanded and improved. An important place in students' scientific work is taken by the latest information technologies, without which effective research is impossible.


A student scientific informational office, medical and technical design office were created. During the last 30 years, Professor Inna F. Kostyuk was the curator of the SSS.


The main purpose of SSS:


Deepening of scientific knowledge; comprehensive promotion of scientific, inventive and other creative activity of students; development and realization of research and organizational skills of each student.
Principles of SSS activity:
  Daniel O. Alpern  Inna F. Kostyuk

   
  Статут Ради студентського наукового товариства Харківського національного медичного університету


  1. Загальні положення

  1.1. Студентське наукове товариство Харківського національного медичного університету (надалі по тексту СНТ) є самокерованим суспільним об'єднанням студентів, створеним на основі спільності інтересів в області наукових досліджень.
  1.2. СНТ створюється та діє на основі добровільності, рівноправ'я його членів, самоврядування і законності.
  1.3. Діяльність СНТ здійснюється відповідно до Конституції України, чинного законодавства, Статуту Харківського національного медичного університету.
  1.4. Керівним органом СНТ є Рада СНТ. У Раду СНТ входять студенти, які займаються науковою роботою на профільних кафедрах ХНМУ.
  1.5. Рада СНТ має бланк зі своїм найменуванням, емблему, членський квиток, затверджені радою університету з представлення Ради СНТ.
  1.6. Рада СНТ будує свою роботу в тісній взаємодії з адміністрацією Харківського національного медичного університету.
  1.7. Загальне керівництво СНТ здійснює проректор по науковій роботі.
  1.8. Наукове керівництво СНТ здійснює його куратор, який призначається наказом ректора університету.
  1.9. Місцезнаходження Ради СНТ: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4.
  1.10. Діловодство Ради СНТ ведеться в порядку, визначеному законодавством.


  2. Мета та завдання

  2.1. Основною метою Ради СНТ є залучення талановитої молоді в сферу науки, створення умов для заняття науковою роботою студентами, залучення студентів і вдосконалення їх навиків у самостійній науково-дослідній діяльності.
  2.2. Рада СНТ ставить перед собою наступні завдання:
  2.2.1. залучення зацікавлених студентів до роботи в студентських наукових гуртках;
  2.2.2. координація діяльності студентських наукових гуртків при кафедрах;
  2.2.3. організація щорічних студентських наукових конференцій університету, семінарів, тематичних «круглих столів»;
  2.2.4. організація щорічних університетських конкурсів наукових студентських робіт;
  2.2.5. щорічна організація I туру Всеукраїнських студентських предметних олімпіад;
  2.2.6. організація активної участі студентів у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових студентських робіт;
  2.2.7. підвищення теоретичного рівня і практичної значущості науково-дослідних робіт, що виконуються студентами;
  2.2.8. сприяння публікації і впровадженню в практику результатів наукових досліджень студентів;
  2.2.9. розширення міжнародних студентських зв'язків, встановлення контактів з вищими медичними закладами України, країн СНД, а також далекого зарубіжжя для обміну делегаціями і спільної діяльності;
  2.2.10. участь у щорічних республіканських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, конференціях;
  2.2.11. збір, накопичення інформації наукового і практичного характеру, її надання зацікавленим особам;
  2.2.12. випуск періодичного видання (Вісник СНТ ХНМУ), у якому освітлюються питання студентської науки ХНМУ;
  2.2.13. створення і підтримка Інтернет-сервера СНТ ХНМУ;
  2.2.14. розповсюдження серед студентів–медиків етичних принципів лікаря.


  3. Обов’язки Ради СНТ

  3.1. Рада СНТ контролює роботу СНТ на кафедрах;
  3.2. Представляє ректорату кандидатури членів СНТ для нагородження дипломами, грамотами, преміями і т.д.;
  3.3. Здійснює контроль за наданням студентам наукових днів;
  3.4. Організовує участь студентів в університетських, республіканських та міжнародних конкурсах наукових робіт;
  3.5. Організовує участь студентів в університетських, республіканських та міжнародних олімпіадах;
  3.6. Організовує участь студентів в університетських, республіканських та міжнародних конференціях;
  3.7. Встановлює і підтримує зв'язки зі студентськими науковими товариствами інших вищих медичних установ освіти і вищими учбовими закладами іншого профілю;
  3.8. Спільно з адміністрацією університету бере участь у відборі кандидатів на наукову роботу, іменні стипендії, до магістратури та аспірантури, направленні за кордон на стажування.


  4. Склад СНТ та Ради СНТ

  4.1. До складу Ради СНТ входять: голова, заступник голови, секретар, члени Ради СНТ, які організовують роботу наукових секцій.
  4.2. Рада СНТ проводить свої засідання не рідше одного разу в два тижні. Рішення ухвалюються більшістю голосів за наявності не менше 2/3 членів Ради СНТ і оформлюються протоколом.
  При рівності голосів вирішальним є голос голови, а у разі його відсутності-заступника голови Ради СНТ.
  4.3. Позачергове засідання Ради СНТ проводиться за рішенням голови або на письмову вимогу не менше однієї третини членів Ради.
  4.4. Член ради має право у будь-який час заявити про вихід зі складу Ради СНТ, надавши про це письмову заяву на ймення Ради СНТ.
  4.5. У відсутність голови Ради СНТ його обов'язки виконує заступник голови Ради СНТ у межах делегованих йому повноважень.
  4.6. До складу СНТ входять студентські наукові гуртки при кафедрах ХНМУ, роботою яких керують завідувач кафедрою і науковий керівник гуртка.
  4.7. Членами СНТ можуть бути студенти, що беруть активну участь у роботі СНТ не менше 1 року, а також студенти, що беруть активну участь у підготовці наукової доповіді на засіданні кружка, в університетських і республіканських конкурсах студентських наукових робіт, конференціях, олімпіадах.
  4.8. У СНТ відсутня система членських внесків.
  4.9. Прийом у члени СНТ проводиться за рішенням Ради СНТ на підставі письмової заяви вступаючого і рекомендації наукового керівника.
  4.5. Рада СНТ розглядає письмові заяви про прийом в СНТ і ухвалює відповідне рішення більшістю голосів своїх членів.
  4.6. Кожному члену СНТ видається членський квиток встановленого зразка.
  4.7. Членство припиняється у випадках:
  - виходу з членів СНТ за власним бажанням;
  - виключення з членів СНТ.
  4.8. Вихід з членів СНТ за власним бажанням проводиться на підставі письмової заяви члена СНТ.
  4.9. Рішення про виключення ухвалюються 2/3 голосів від числа членів Ради СНТ. Підставами для виключення є:
  - невиконання членом СНТ обов'язків, передбачених дійсним Статутом - Положенням;
  - здійснення дій, що суперечать положенням дійсного Статуту - Положення.
  4.10. Член СНТ має право:
  - здійснювати ініціативні пошукові дослідження;
  - брати участь в конкурсах для отримання коштів на виконання науково-дослідної роботи і підвищення своєї кваліфікації;
  - у встановленому порядку з дозволу адміністрації університету використовувати матеріально-технічну базу та інформаційні ресурси університету;
  - обирати та бути обраним у керівні органи СНТ;
  - представляти свої наукові роботи для участі в конкурсах, конференціях і для видання;
  - брати участь у наукових студентських конференціях інших Вузів, зокрема іноземних;
  - при успішному виконанні науково-дослідної роботи і високої успішності при наявності рекомендації Ради СНТ, кафедри і з дозволу декана факультету працювати за індивідуальним учбовим планом;
  - найбільш активні члени товариства користуються правом отримати рекомендацію Ради факультету щодо заняття науково-дослідною та педагогічною роботою після закінчення університету, зокрема в ХНМУ;
  - при відмінній успішності отримати рекомендацію-клопотання про перехід з позабюджетної на бюджетну форму навчання.
  4.11. Член СНТ зобов'язаний:
  - виконувати вимоги Статуту, рішення конференції і Ради СНТ;
  - систематично вести науково-дослідну роботу в одному з гуртків;
  - регулярно виступати з доповідями на засіданнях наукового гуртка;
  - брати участь у студентських наукових конференціях;
  - брати участь у конкурсах студентських наукових робіт;
  - відвідувати збори членів СНТ, звітувати про виконану роботу;
  - брати участь в організаційній роботі товариства.


  5. Міжнародні зв'язки

  5.1. СНТ має право підтримувати прямі міжнародні студентські контакти та зв'язки з вищими медичними установами утворення країн СНД, а також далекого зарубіжжя; брати участь у здійсненні сумісних студентських заходів і програм.


  6. Порядок припинення діяльності СНТ

  6.1. Припинення діяльності СНТ може бути проведене у встановленому законом порядку.

  2.2.14. розповсюдження серед студентів–медиків етичних принципів лікаря.