Навчальна лабораторія моніторингу та систем управління якістю освіти Друк

Завідувач лабораторії — Сичова Людмила Валеріївна

Тел. 707-72-92, 5-92


Навчальна лабораторія моніторингу та систем управління якістю освіти (НЛМ СУ ЯО) є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту якості освіти (ННІ ЯО) Харківського національного медичного університету (ХНМУ).


У своїй діяльності Навчальна лабораторія моніторингу керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положеннями про державний вищий заклад освіти та іншими законодавчими та нормативними актами, наказами МОН і МОЗ України стосовно вищої та вищої медичної освіти, Статутом університету, наказами ректора, рішеннями Вченої радим.


Діяльність Навчальної лабораторії моніторингу здійснюється відповідно до планів роботи ННІ ЯО ХНМУ.


Сичова Людмила Валеріївна

Мета діяльності НЛМ СУ ЯО


Навчальну лабораторію моніторингу та систем управління якістю освіти створено з метою централізації та впровадження нових технологій і методик моніторингу якості освіти в Харківському національному медичному університеті.


Основні завдання Навчальної лабораторії моніторингу:


Розробка та організація впровадження науково-методичних засад моніторингу якості вищої медичної освіти спільно з навчально-методичним відділом і методичним кабінетом.


Організація та проведення систематичного моніторингу якості освіти студентів ХНМУ та формування на цій основі рекомендацій щодо покращення усіх складових навчального процесу.


Розробка та запровадження заходів з організації багаторівневої, постійно діючої системи підготовки до складання ліцензійно-інтегрованого іспиту, проведення аналізу існуючої системи підготовки студентів та лікарів-інтернів до складання ліцензійних інтегрованих іспитів рівня «Крок 1; 2; 3».


Організація і забезпечення проведення ректорського контролю життєвості знань. Аналіз результатів ректорських замірів життєвості знань з метою складання аналітичних і статистичних висновків щодо підвищення рівнів організації та контролю якості тестування.


Здійснення перевірки щорічних звітів про науково-педагогічну діяльність кафедр та структурних підрозділів університету.Група з акредитації та ліцензування НЛМ СУ ЯО


Основними завданнями групи є здійснення контролю за своєчасністю внесення та оновлення даних про види і результати професійної діяльності науково-педагогічних працівників до Єдиної державної бази з питань освіти.


Сприяння у підготовці документів на ліцензування та акредитацію нових напрямів і спеціальностей деканатами факультетів, завідувачами кафедр та гарантами освітніх програм.


Участь у впровадженні заходів щодо підвищення якості освітніх програм та нормативів, показників, що регламентують якість освіти.


 

Група інформаційного забезпечення навчального процесу


Основними завданнями групи є технічний захист інформації, експлуатаційної документації; захист від несанкціонованого доступу до інформації та регламентуючих документів університету; контроль відповідності даних щодо здобувачів вищої освіти внесеними до ЄДЕБО.Академічна доброчесність


З метою сприяння та дотримання академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин НЛМ СУЯО здійснюється перевірка на наявність текстових запозичень: кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня бакалавра або магістра; навчально-методичних матеріалів, які готуються викладачами кафедр (підручників, посібників, рекомендацій, вказівок та інших документів) та електронних дистанційних курсів.Група АСУ


Основними завданнями групи є: супровід управлінського процесу на базі використання операційних систем, баз даних, пакетів прикладних програм для надійного функціонування підрозділів університету; впровадження нових технологій щодо обробки інформації; об’єктивне відображення навчального процесу та можливість управління ним.


Результати підготовки до складання ЄДКІ «Крок 1» на базі ННІ ЯО у 2018-2019 н.р. (спеціальність «Медицина», «Стоматологія»)
 

З  метою забезпечення сучасного стану практичної підготовки студентів з відпрацювання практичних навичок, типових вмінь та маніпуляційної техніки у відповідності до діючих наскрізних програм підготовки спеціалістів, навчальних планів та вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик студентів Харківського національного медичного університету у 2015 році  було створено  симуляційні класи для впровадження симуляційного методу навчання з широким спектром тренажерів для відпрацювання практичних навичок із високим рівнем реалістичності, комп’ютерне та віртуальне моделювання різноманітних клінічних ситуацій являє собою нове спрямування в сучасній школі підготовки висококваліфікованих медичних кадрів вищої та середньої ланки.  Ціль даного напрямку є створення організаційних та навчально-методичних умов для підвищення якості підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів, а  також для розвитку професійної компетентності спеціалістів системи охорони здоров’я України.      

 

Переваги симуляційного тренінгу:

-          Клінічний досвід у віртуальному середовищі без ризику для пацієнта;

-          Об’єктивна оцінка досягнутого рівня майстерності;

-          Необмежена кількість повторів для відпрацювань навичок;

-          Відпрацювання дій при рідкісних та таких, що загрожують життю, патологіях;

-          Частину функцій викладача бере на себе віртуальний тренажер;

-          Знижений стрес під час перших самостійних маніпуляцій;

-          Розвиток як індивідуальних умінь і навичок, так і здатності командної взаємодії.

Види навчань на базі симуляційного центру навчально-наукового інституту ХНМУ

1.  Індивідуальні тренінги на манекенах (а саме проведення практичних занять де студенти під керівництвом викладача самостійно відпрацьовують навик.)

2.     Моделювання ситуаційних задач (а саме багато ступеневі ситуації коли студент відпрацьовує практичні навички за стандартними схемами з надання медичної допомоги)

3.     Командне відпрацювання навичок при клінічних ситуаціях (у такому випадку студенти вчаться узгодженій роботі в команді)

4.     Дистанційне навчання

5.     Навчання за допомогою демонстрації навчальних фільмів створених на тих самих манекенах при різній складній патології.

6.     Інтерактивне навчання

7.     Інтегрування УВК в лекційний процес. 

8.     Міжкафедральне інтегрування (а саме одночасна робота двох і більше кафедр на одному манекені у вигляді роботи в віртуальній операційній наприклад кафедра анестезіології та кафедра хірургії).

 

На сьогоднішній день в навчально-науковому інституті ХНМУ вже створені три учбові віртуальні клініки за наступними напрямками педіатрія,  хірургія, акушерство та гінекологія, які оснащені тренажерами та симуляторами. Дане обладнання активно використовуються у навчальному процесі при проведенні практичних занять зі студентами.

Манекен для реанімації та догляду за травмами 5 – річної дитини PEDI S155 (США) включає дихальні шляхи, що інтубуються, руку для відпрацювання ін’єкцій, ногу для внутрішньокісткових ін’єкцій і відповідну артеріальну / венозну імітацію.