Методичний кабінет Друк
Завідувач к.мед.н. доцент Логвінова Жанна Іванівна

Тел. 707-73-15

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Методичний кабінет Навчально-наукового інституту якості освіти (далі - Кабінет) Харківського національного медичного університету (далі - Університет) є структурним підрозділом, який проводить управління навчально-методичною діяльністю кафедр Університету та підпорядкований директору Навчально-наукового інституту якості освіти (далі – ННІ ЯО).


У своїй діяльності Кабінет керується: Конституцією, Законами України: «Про вищу освіту»; «Про освіту»; «Про мови в Україні»; Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та іншими законодавчими й нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти і науки України, наказом МОН України від 06.11.2015 №1151 «Про особливості запровадження переліку галузі знань, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» зі змінами, а також Статутом Університету, наказами ректора, рішеннями Вченої ради та Положенням про методичний кабінет ННІ ЯО ХНМУ, затвердженого наказом ХНМУ від 03.10.2016 № 330.


Кабінет працює за планом, який складається відповідно до перспективного плану роботи Університету та затверджуються ректором.


Організацію роботи Кабінету забезпечує завідувач, який призначається на посаду і звільняється з неї наказом ректора Університету за поданням директора ННІ ЯО. Коло повноважень завідувача та працівників Кабінету визначається посадовими інструкціями. Організаційна форма, структура, чисельний та посадовий склад працівників Кабінету затверджується наказом ректора і закріплюється у штатному розкладі Університету.


Логвінова Жанна Іванівна
 

Кабінет утворено з метою централізації управління навчально-методичною діяльністю кафедр Університету, її планування та організації. Кабінет здійснює розробку засобів щодо здобуття вищої освіти, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність. Здійснює підвищення ефективності навчального процесу та його методичного забезпечення, координацію обліку та звітності з питань навчально-методичної роботи кафедр, факультетів, профільних методичних комісій. Кабінет проводить експертизу методичного супроводу навчального процесу, вивчає та поширює набутий кафедрами досвід та новітні розробки щодо організації навчання студентів.


Структура Кабінету

  

1. Кабінет входить до складу Навчально-наукового інституту якості освіти Університету.

2. Кабінет очолює завідувач, який є науково-педагогічним працівником і призначається та звільняється з посади в порядку, передбаченому чинним законодавством. На посаду призначається особа, яка має повну вищу медичну освіту з досвідом роботи у вищих медичних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації не менше 5 років.

3. До кадрового складу Кабінету входять: методист з вищої медичної освіти та методист з вищої педагогічної освіти.

4. До складу Кабінету входить Рада методичного кабінету Університету. Склад Ради затверджується наказом ректора Університету. Завідувач Кабінету входить до складу Ради.Функції та завдання Кабінету

  

1. Основними функціями Кабінету є:

1.1. Планування та організація методичного забезпечення навчального процесу.

1.2. Контроль ефективності та якості навчально-методичної роботи кафедр.

1.3. Впровадження нових технологій та підходів до організації навчального процесу.

1.4. Проведення семінарів з підвищення педагогічної майстерності викладачів із запровадження новітніх навчальних технологій.

1.5. Організація та підготовка до проведення атестації випускників.

1.6. Складання та ведення електронної бази навчально-методичної документації за такими напрямками:

1) Паспорт кафедри;

2) Примірний програма навчальної дисципліни;

3) Робоча навчальна програма дисципліни;

4) Методичні розробки з дисциплін для викладачів;

5) Методичні вказівки з дисциплін для студентів;

6) Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів;

7) Методичні матеріали щодо забезпечення лекційного навчання;

8) Банки контрольних завдань: контрольні питання, тестові завдання, завдання до ролевих та ділових ігор та ін.;

9) Загальний план роботи кафедри на навчальний рік (учбово-методична, наукова, організаційна та виховна роботи);

10) План засідань кафедри на осінній та весняний семестри;

11) План-графік контрольних та взаємовідвідувань викладачів кафедри на осінній та весняний семестри;

12) Перелік семінарів внутрішньокафедральних форм підвищення кваліфікації викладачів на осінній та весняний семестри;

13) Тематичні плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи на осінній та весняний семестри;

1.7. Проведення семінарів з завучами кафедр щодо організації навчального процесу та системи оцінювання.

1.8. Співробітництво з ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров я України».

1.9. Рада методичного кабінету ННІ ЯО ХНМУ координує напрямки методичного забезпечення навчального процесу, проводить експертизу методичних видань кафедр Університету щодо відповідності їх до навчальних робочих програм, з урахуванням кваліфікаційних вимог Державного стандарту Вищої медичної освіти України, згідно з Європейською кредитно-трансферною системою.

1.10. Виконання інших функцій відповідно до доручень ректора Університету, проректорів та директора ННІ ЯО.Основними завданнями Кабінету є:

  

1. Планування та організація методичного забезпечення навчального процесу на кафедрах Університету;

2. Контроль ефективності та якості навчально-методичної роботи на кафедрах Університету;

3. Впровадження нових технологій та підходів до організації навчального процесу для забезпечення якості підготовки фахівців, сприяння самоосвіті здобувачів освіти та розвитку професійної компетентності;

4. Здійснення методичного та організаційного забезпечення роботи з підготовки робочих навчальних програм дисциплін і комплексних контрольних завдань, тестових комп'ютерних навчальних та контролюючих програм для самостійної роботи студентів;

5. Запровадження примірного навчального плану - 2016, підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» кваліфікації освітньої «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар» та за спеціальністю 221 «Стоматологія» кваліфікації освітньої «Магістр стоматології», кваліфікації професійної «Лікар-стоматолог».

6. Запровадження Стандартів вищої освіти України - 2016, для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» кваліфікації освітньої «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар» та за спеціальністю 221 «Стоматологія» кваліфікації освітньої «Магістр стоматології», кваліфікації професійної «Лікар-стоматолог».

7. Запровадження примірного навчального плану та Стандартів вищої освіти України – 2016, підготовки фахівців першого рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 223 «Медсестринство» кваліфікації освітньої «Бакалавр медсестринства», затвердженого наказом МОН України від 06.11.2015р. № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузі знань, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» зі змінами.

8. Запровадження примірного навчального плану та Стандартів вищої освіти України - 2016 для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 223 «Медсестринство» кваліфікації освітньої «Магістр медсестринства», затвердженого наказом МОН України від 06.11.2015р. № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузі знань, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» зі змінами.

9. Запровадження примірного навчального плану та Стандартів вищої освіти України - 2016, для підготовки фахівців першого рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» кваліфікації освітньої «Бакалавр» за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування», кваліфікації професійної Бакалавр-лаборант (медицина) затвердженого наказом МОН України від 06.11.2015р. № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузі знань, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» зі змінами.

10. Запровадження примірного навчального плану та Стандартів вищої освіти України – 2016, для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» кваліфікації освітньої «Магістр» за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування», кваліфікації професійної Лікар-лаборант (для спеціалізації «Лабораторна діагностика») затвердженого наказом МОН України від 06.11.2015р. № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузі знань, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» зі змінами.

11. Запровадження примірного навчального плану та Стандартів вищої освіти України – 2016, для підготовки фахівців першого рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 227 «Фізична реабілітація» кваліфікації освітньої «Бакалавр фізичної реабілітації», кваліфікації професійної Фахівець з фізичної реабілітації, затвердженого наказом МОН України від 06.11.2015р. № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузі знань, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» зі змінами.

12. Сприяння спроможності учасників освітнього процесу в виконанні вимог Стандарту вищої освіти України та досягнень, заявлених у програмі результатів навчання.

13. Участь у підготовці проектів наказів і планів заходів з навчально-методичної роботи;

14. Забезпечення умов збереження кращих досягнень та освітянських традицій вітчизняної системи вищої медичної освіти, 200-річних надбань Університету;

15. Участь у розробці перспективних планів розвитку навчально-методичного процесу університету, пропозицій щодо розвитку засобів забезпечення якості освіти;

16. Аналіз роботи та підведення підсумків роботи з навчально-методичного забезпечення навчання на факультетах та кафедрах та впровадження інноваційних розробок та технологій у навчально-виховний процес;

17. Координація діяльності структурних навчальних підрозділів та робочих органів навчально-методичного спрямування: деканатів факультетів, кафедр, методичних комісій з питань, що стосуються змісту та організації навчально-методичної роботи;

18. Участь в організації та проведенні навчально-методичних конференцій, семінарів, виставок, тематичного інформаційного супроводу.