Кафедра акушерства та гінекології №1 Друк

АДРЕСА: 61052, м. Харків, вул. Малиновського, 4.
Тел./факс (057) 712-00-82.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

ЩЕРБИНА Микола Олександрович — д.мед.н., професор.


ШТАТ КАФЕДРИ

Відповідальні: за навчальну роботу — канд. мед. наук, доц. Кузьміна О.О.; за наукову роботу — канд. мед. наук, доц. Аралов О.М., канд. мед. наук доц. Бобрицька В.В.; за лікувальну роботу — канд. мед. наук, доц. Салтовський О.В., канд. мед. наук Тарусіна О.В.; за виховну роботу — канд. мед. наук, доц. Вєсіч Т.Л.


 Щербина Микола Олександрович

Д.мед.н., професори: Ліпко О.П., Лазуренко В.В., Мерцалова О.В., Потапова Л.В., Щербина І.М.;

к.мед.н., доценти: Капустник Н.В., Плахотна І.Ю., Ткачова О.В., Щедров А.О.;

к.мед.н., асистенти: Бондаренко О.В., Бородай І.С., Горбатовська Е.В., Диннік О.О, Курічова Н.Ю., Муризіна І.Ю., Нагута Л.О., Скорбач О.І., Шарашидзе К.З., Юркова О.В.;

аспіранти: Таравнех Д.Ш., Алайя Ламія;

клінічні ординатори: Шелест Н.В., Лавроненко В.В.

лаборанти: Фесенко Т.Г.НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Кафедра є опорною з дисциплін «Акушерство і гінекологія» додипломної підготовки фахівців за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа» для студентів-іноземців та з дисципліни «Акушерство» за спеціальністю «Стоматологія». Завданням і метою роботи опорної кафедри на сучасному етапі є проведення навчання з обов’язковим урахуванням клінічних протоколів і нормативів надання допомоги з акушерства та гінекології. Співробітниками кафедри проводиться підготовка нових типових навчальних програм з акушерства та гінекології, уніфікованої навчально-методичної літератури для аудиторної та самостійної роботи студентів. Впроваджуються уніфіковані комплексні контролюючі тести та контрольні програми для проведення усіх видів контролю студентів. На кафедрі триває робота щодо видання підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій. У 2012–2014 р. видано підручник «Акушерство і гінекологія» (у двох томах) українською, російською та англійською мовами за редакцією В.І. Грищенка, М.О. Щербини, допущений Міністерством охорони здоров’я України для навчання студентів вищих медичних учбових закладів III–IV рівнів акредитації. Навчальний матеріал викладений з урахуванням державної програми вивчення дисципліни «Акушерство та гінекологія» з позицій доказової медицини. Здійснюється компетентна експертиза рукописів навчальної літератури і методичних документів, підготовлених на однопрофільних кафедрах медичних ВНЗ України.


Педагогічна робота полягає у навчанні студентів IV, V, VI курсів медичних факультетів і факультетів з підготовки іноземних (російськомовних і англомовних) студентів за спеціальністю «Лікувальна справа» з дисципліни «Акушерство та гінекологія», вітчизняних та іноземних (російськомовних і англомовних) студентів IV курсів за спеціальністю «Стоматологія» з дисципліни «Акушерство», а також бакалаврів II курсів за спеціальністю «Лікувальна справа» та «Педіатрія». При організації навчального процесу на кафедрі використовуються як традиційні навчально-методичні підходи, так і нові форми навчання з акушерства та гінекології.


До нових напрямів у навчально-методичній роботі належать:


Викладачами кафедри здійснюється контроль щодо поглибленого освоєння студентами практичних навичок, відповідно до програми освітньо-професійної підготовки, відпрацювання основних акушерсько-гінекологічних маніпуляцій на фантомах. Фахівці кафедрального колективу проводять показові лекції (майстер-клас) та практичні заняття.


Методична робота здійснюється з використанням у навчальному процесі методичних вказівок та навчальних посібників для студентів та викладачів, виданих у 2015–2016  р.р. українською, англійською та російською мовами. Заняття проводяться з урахуванням сучасних трактувань акушерства та гінекології, при активному застосуванні комп'ютерних програм із контролю знань студентів. Лекції та практичні заняття викладаються із застосуванням новітніх технічних засобів навчання.


Робота викладачів над створенням цих програм сприяє підвищенню освітнього потенціалу й рівня професійної підготовки. Великого значення надається самостійній роботі студентів – як аудиторній, так і позааудиторній. Кожен вид навчального процесу на кафедрі враховує виховні аспекти. Клінічні лекції та практичні заняття біля ліжка хворого обов'язково містять елементи деонтології. Кінцеві цілі з дисципліни передбачають набуття знань у плані вирішення професійних задач і вміння студентів надавати невідкладну медичну допомогу при екстремальних станах в акушерстві та гінекології. Засобами контролю є тестові завдання, клінічні ситуаційні задачі, виконання практичних навичок тощо.


На кафедрі працює студентський науковий гурток, в якому студенти залучаються до наукової та винахідницької роботи, підвищують рівень знань з акушерства та гінекології.НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Наукові дослідження кафедри акушерства та гінекології № 1 ХНМУ спрямовані на визначення місця та ролі фетоплацентарної системи у розвитку синдрому затримки росту плода; проведення передгравідарної корекції істміко-цервікальної недостатності при невиношуванні вагітності; розробку комплексу профілактичних заходів щодо ускладнень вагітності після застосування допоміжних репродуктивних технологій; діагностику та лікування гіперпроліферативних процесів ендометрія; корекцію імунологічних порушень при деструкції ектопії шийки матки; корекцію оваріального резерву  у реалізації програм допоміжних репродуктивних технологій; оптимізацію консервативного лікування пролапсу геніталій у жінок в перименопаузі та ін.


Викладачі кафедри активно використовують можливості Харківського обласного клінічного перинатального центру для проведення наукової роботи та удосконалення кваліфікації. Укладено договори про творче співробітництво з Інститутом проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Інститутом медичної радіології імені С.П. Григорєва НАН України. У 2016 році запланована нова наукова тема Міністерства охорони здоров’я України «Сучасні технології в діагностиці та лікуванні порушень репродуктивної функції» (термін виконання 2016-2019 рр.). Результати наукових розробок впроваджуються в практику лікувально-профілактичних закладів Харкова.


За останні роки захищені 1 докторська та 5 кандидатські дисертації, отримано 6 патенти на винахід, 13 патентів на корисну модель, одержано 2 авторських свідоцтва, 12 галузевих нововведень, опубліковано понад 380 наукових праць.


В рамках міжнародного українсько-американського проекту МОЗ України «Здоров’я матері та дитини» створено й опубліковано низку навчально-методичних матеріалів. Протягом останніх п’яти років видано 80 методичних вказівок та рекомендацій, із них три – з грифом МОЗ України.ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА


Кафедра розташована на клінічних базах Харківського обласного клінічного перинатального центру (ХОКПЦ) (вул. Маліновського, 4), міського пологового будинку № 3 (вул. Куліковська, 46-А), жіночої консультації (вул. Чернишевського, 20) та Регіонального центра клінічної медицини «Консультативна поліклініка». Ліжковий фонд ХОКПЦ складає 220 ліжок, ліжковий фонд пологового будинку № 3 – 110 ліжок, жіноча консультація – на 220 відвідувань на рік. Співробітники кафедри проводять консультації хворих жінок у стаціонарі та жіночій консультації, виконують діагностично-лікувальні маніпуляції, операції в гінекологічній та пологовій залі. Беруть участь у консиліумах, патологоанатомічних конференціях, «Днях спеціаліста». Щорічно на базах кафедри підвищують кваліфікацію лікарі з інших лікувальних установ. Професор М.О. Щербина – член правління Національної асоціації акушерів-гінекологів України, голова Харківської обласної асоціації акушерів-гінекологів України, член постійної комісії ОЗО з аналізу материнської смертності. Професори кафедри входять до складу численних комісій із розбору випадків перинатальної захворюваності та смертності.
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Історія кафедри розпочалася із заснування 1805 року Харків­сько­го університету, у складі якого була кафедра повивального мистецтва (з 1835 р. – повивального мистецтва, жіночих і дитячих хво­роб, 1863 р. – акушерства та жіночих хвороб із підрозділом дитячих хвороб і клінікою, 1884 р. – акушерства та жіночих хвороб із клінікою). Першим керівни­ком кафедри був ад’юнкт медицини А.Я. Калькау (1805–1811). Методологічне викладання дисципліни започаткував його послідовник І.П. Камен­ський (1811–1819) у вигляді курсу лекцій і теоретичних занять з опануванням практичних навичок на фантомі. Славетний період в історії кафедри пов’язаний з ім’ям видатного акушера-гінеколога І.П. Лазаревича, який був завідувачем протягом 1862–1885 рр. Він не тільки забезпечив наукове підґрунтя викладанню дисципліни, що сприяло вдосконаленню практичного акушерства, став видатною постаттю вітчизняного та світового акушерства, але й створив Пови­валь­ний інститут (1869 р.) для підготовки акушерок. Продовжив розвиток Харків­ської школи акушерів-гінекологів наступний завідувач кафедри (1885–1902) М.П. Толочинов, який запропонував метод зупинки атонічних маткових кровотеч шляхом тампо­нади матки, описав клініку незарощення міжшлункової перетинки новонародже­них (хвороба Толочинова-Роже). Не зрадили традиціям попередників і наступні керівники: П.А. Ясинський (1902–1903) – автор підручника «Курс акушерства», П.В. Міхін (1903–1912), В.Д. Брандт (1912–1922). 1920 року зі складу Харківського університету вийшов медичний факультет, який після об’єднання з Жіночим медичним інститутом Харківського медичного товариства перетворився на Медичну академію, а потім – Харківський медичний інститут. У той час в інституті відокремилися дві акушерсько-гінеколо­гічних кафедри: госпітальна та пропедевтична (у подальшому – № 1 і № 2). Засновником кафедри № 1 можна вважати М.М. Миронова – завідувача акушерсько-гінекологічного відділення Алек­сан­дрівської лікарні. З його ініціативи 1913 року за проектом О.М. Бекетова в лікарні відбудовано нове триповерхове приміщення, яке стало базою кафедри акушерства та гінекології Жіночого медичного інституту (з 1921 р. після об’єднання в медичний інститут – госпітальна акушерсько-гінекологічна кафедра). М.М. Миронов розробляв напрямки знебо­лю­вання пологів, профілактики післяпологових інфекцій, довів рефлек­торний механізм виділення молока, заснував Товариство допомоги породіллям.


Протягом 1930–1934 рр. кафедру очолював А.Е. Мандельштам, який здобув всесоюзний авторитет завдяки запропонованим методикам відновлення прохідності маткових труб (перший запро­по­нував використання атмосферного повітря задля визначення їх прохідності), корекції вад розвитку жіночих геніталій (спосіб формування штучної піхви за ректальним методом), оперативних втручань у разі доброякісних пухлин матки та яєчників. Високий рівень наукової, лікувальної та педагогічної роботи на кафедрі забезпечено її керівниками й у подальшому. Це Д.Е. Шмундак (1939–1953), В.Ф. Мат­вє­єва (1953–1966). З 1966 р. до 2011 р. кафедру очолював В.І. Грищенко – академік АН України, директор Інституту проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, експерт ВОЗ з питань репродукції людини, який першим на Україні почав застосовувати екстракорпоральне запліднення, перший у світі впровадив метод кріоконсервування сперми й ембріонів людини. З 2011 р. кафедрою завідує доктор медичних наук, професор М.О. Щербина, який продовжує та розвиває основні науково-педагогічні напрямки, закладені на кафедрі.