Кафедра онкології Друк

АДРЕСА: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська 82

Тел. (057)704-10-69


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Старіков Володимир Іванович  — доктор медичних наук, професор.


ШТАТ КАФЕДРИ:

Відповідальні: за навчальну роботу — доц. Трунов Г.В.; за наукову роботу — доц. Білий О.М.; за лікувальну роботу — асист. Мужичук О.В.; за виховну роботу — доц. Сенніков І.А.; за студентський гурток — асист. Ходак А.С.; лаб. Кириченко В.Н.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Кафедра проводить навчально-методичну роботу на базі ДУ медичної радіології та у Харківському обласному клінічному онкологічному центрі з дисципліни "Онкологія".

Старіков Володимир Іванович


Контингент, який навчається на кафедрі, складають студенти IV, V та VI курсу всіх медичних факультетів, у тому числі іноземні студенти російськомовні та англомовні. Викладання ведеться українською, російською та англійською мовами.


З метою підготовки до ліцензійного іспиту "Крок 2" кафедра онкології систематично проводить на кожному занятті аналіз завдань з тестування. Для якісного проведення занять на кафедрі підготовлені методичні розробки з основних тем: "Етіологія та патогенез злоякісних пухлин", "Пухлини грудних залоз", "Рак легені", "Пухлин голови та шиї","Рак легені", "Пухлини стравоходу та шлунка", "Пухлини товстого кишечника", "Пухлини м'яких тканин". Також підготовлені методичні рекомендації для З метою підготовки до ліцензійного іспиту "Крок 2" кафедра онкології систематично проводить на кожному занятті аналіз завдань з тестування. Для якісного проведення занять на кафедрі підготовлені методичні розробки з основних тем: "Етіологія та патогенез злоякісних пухлин", "Пухлини грудних залоз", "Рак легені", "Пухлин голови та шиї","Рак легені", "Пухлини стравоходу та шлунка", "Пухлини товстого кишечника", "Пухлини м'яких тканин". Також підготовлені методичні рекомендації для студентів, які навчаються англійською мовою.


Усі викладачі кафедри пройшли курси підвищення кваліфікації з додипломного навчання. Для полегшення самопідготовки студентів відкрито сайт кафедри в інтернеті www.oncology-knmu.com.ua


НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розробка діагностики раку легені за допомогою молекулярно-біологічних методів.

Покращення результатів хірургічного лікування раку легені за рахунок виконання медіастинальної лімфодисекції.

Розробка анастомозів при хірургічному лікуванні середньо- та верхньогрудного відділів стравоходу.

Вивчення прогностичних факторів у хворих на рак грудної залози.

Рання діагностика раку щитоподібної залози.

Хірургічне лікування раку ободової кишки.

Вивчення можливостей сучасних методів діагностики пухлин середостіння.


За період з 2001 року на кафедрі захищено 6 кандидатських дисертацій. Подано 4 нововведення. Отримано 12 патентів на корисну модель.


Підготовлено 10 клінічних ординаторів з держав Близького Сходу. Завідувач кафедри онкології професор В.І. Старіков є членом двох спеціалізованих рад по захисту дисертацій. Також він є членом редакційної ради 4 фахових журналів України, та очолює обласне наукове товариство онкологів.


Видано навчальний посібник "Рак легкого: семиотика и диагностика" (1999 р.), монографію "Рак легкого" (2002р.), вказівки для лікарів "Основные принципы и техника хирургических операций при раке" (2005 р.), навчальний посібник "Діагностика пухлин середостіння" (2004р.), "Клінічна онкологія" (2012), надруковано 108 праць в галузевих журналах та тезисах з'їздів і конференцій. Кафедра бере участь у наукових з'їздах, конгресах, симпозіумах з питань онкології та у центрових наукових дослідженнях. На кафедрі працює науковий студентський гурток, який налічує 15 членів.


СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ

Кафедра співпрацює з інститутом експириминтальної онкологі та радіобіології ім. Р.Є. Кавєцького НАН України, з ДУ Медичної радіології АМН України ім. С.П. Григор’єва та Харківською медичною академією післядипломної освіти.


ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Співробітниками кафедри здійснюють велику лікувальну та консультативну роботу на базі торакального відділення Харківського обласного клінічного центру та відділення онкохірургії ДУ Медичної радіології. Співробітники виконують найбільш складні операції при раку стравоходу, легені, шлунку, товстої кишки, а також успішно лікують рак молочної та щитоподібної залози. Працівники кафедри консультують близько 1300 хворих з різною онкологічною патологією. Професор та доценти проводять щотижнево обходи у відділеннях клініки.

Співробітники кафедри мають 4 вищі та 2 перші фахові категорії. За рік вони виконують більше 350 хірургічних втручань при раку грудних залоз, легені, стравоходу та шлунка, раку тіла матки та яєчників. Результати лікування хворих на рак легені та стравоходу є найкращими в Україні.


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра онкології заснована 19 червня 1974 р. на базі Харківського обласного клінічного онкологічного диспансеру. Першим її завідувачем був доцент Прохор Іванович Костя, а першими асистентами – к.мед.н. В.С. Волошин та к.мед.н. Б.Б. Возніцин.


З 1985 до 1988 р. кафедру очолював д.мед.н., проф. Віктор Миколайович Якушев. 1988 р. кафедру перенесено на базу Харківського науково-дослідного інституту медичної радіології МОЗ України. Того ж року її трансформовано в курс онкології при кафедрі рентгенології, яку очолював д.мед.н., проф. Микола Іванович Пилипенко.


У листопаді 1994 р. відновлено кафедру онкології. З 1 лютого 1995 р. її завідувачем обрали д.мед.н., професора Володимира Івановича Старікова – онкохірурга вищої категорії.