Кафедра патологічної фізіології імені Д.О. Альперна Друк

АДРЕСА: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4
Тел. (057) 707-73-40, 707-72-67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Ніколаєва Ольга Вікторівна


ШТАТ КАФЕДРИ

Відповідальні: за навчальну роботу — доц. Шутова Н.А.; за роботу з аспірантами PhD — проф. Шевченко О.М.; за наукову роботу — проф. Кузьміна І.Ю.; за методичну роботу - Сафаргаліна-Корнілова Н.А., за виховну роботу — ас. Морозов О.В., за міжнародну діяльність – доц. Кучерявченко М.О., матеріально відповідальна і секретар кафедри – ас. Огнєва Л.Г., студентський науковий гурток - Сулхдост І.О., за ліцензійний інтегрований іспит крок КРОК-1 – ас. Ковальцова М.В., за музей кафедри – проф. Павлова О.О., зав. відділом аспірантури, магістратури та докторантури – доц. Литвиненко О.Ю., асистенти:. заступник відповідального секретаря Коляда О.М., ст.лаб. Перин В.О., лаборанти: Саберова О.Г., Безкровна Н.О., аспіранти: Сіренко В.А., Кузнецова М.О., Петрик Н. Д., Письменна О.Т., Сич В.О.


Ніколаєва Ольга Вікторівна

НАВЧАЛЬНА РОБОТА


На кафедрі викладається дисципліна «Патофізіологія» для вітчизняних та іноземних студентів, які навчаються за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа» - ІІІ курс, «Стоматологія» - ІІ-ІІІ курс, та для бакалаврів за спеціальностями «Фізична реабілітація», «Лабораторна діагностика» а також курс за вибором  «Клінічна фізіологія» для студентів медичного і стоматологічного факультетів. Складено тексти лекцій із дисципліни згідно з програмами, зміст яких постійно оновлюється й доповнюється відповідно до досягнень у різних галузях патології та суміжних наук. Лекції забезпечені сучасними технічними засобами, в тому числі демонстраційним матеріалом.


Багато уваги приділяється удосконаленню практичних занять, які мають переважно експериментальний характер. На них застосовується тестовий контроль. Створено методичні розробки до практичних занять для викладачів. Цей матеріал постійно доповнюється новими науковими даними й новою літературою. За період з 2011 року створено 120 ситуаційних задач з ілюстраціями для практичних занять, 24 відеофільма з різних тем практичних занять, видано 3 учбових посібника, 33 методичних рекомендацій для студентів та бакалаврів. Також створено тексти лекцій та методичні вказівки для англомовних студентів. Для покращення контролю рівня знань студентів створено комп’ютерний клас. Докладаються зусилля з метою покращення матеріального забезпечення практичних занять, збільшення кількості робочих місць для студентів.


Великого значення надано самостійній роботі студентів: для кожного заняття складено перелік рекомендованої літератури, що постійно оновлюється, основні питання з теми й технологічні карти. Колектив кафедри залучає студентів до розробки моделей патологічних процесів, винахідницької роботи, підготовки рефератів.


На кафедрі виконується 1 докторська дисертація та 6 кандидатських дисертацій.


На кафедрі працює студентський науковий гурток. Студенти-гуртківці виступають із доповідями на всеукраїнських та міжнародних студентських наукових конференціях. Кращі наукові роботи подаються на студентські олімпіади.
НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Різні аспекти проблеми запалення. Патогенез ушкодження організму при дії шкідливих  екзогенних факторів (аліментарного, стресу, хімічних речовин та ін.)ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ


Загалом на кафедрі підготовлено 45 докторів наук і 68 кандидатів наук, які працюють на кафедрах ХНМУ і в НДІ Харкова, Києва, Запоріжжя, Луганська, Полтави, Сум ( у тому числі останнім часом 2 доктора і 6 кандидатів наук). Видано 19 монографій, зокрема й у Великобританії, 12 збірок наукових праць. Отримано 26 патентів на винаходи тощо. При кафедрі є докторантура й аспірантура з патофізіології. У ХНМУ функціонує спеціалізована вчена рада з патофізіології, членами якої є проф. Ніколаєва О. В., проф. Шевченко О.М., проф. Павлова О.О.


За останні 6 років викладачі кафедри прийняли участь у 98 наукових форумах України і зарубіжжя, опублікували 90 статей та 126 тез доповідей.НАУКОВА СПІВПРАЦЯ


Наукова співпраця здійснюється з кафедрами ХНМУ, особливо кафедрами патологічної анатомії та біохімії, з науково-дослідними інститутами м. Харкова, зокрема Інститутом проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, НТК «Інститут монокристалів» НАН України та ін., із Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, Національним фармацевтичним університетом. Підготовлені тут доктори та кандидати наук.


Було отримано 4 міжнародні гранти на стажування за кордоном, 2 міжнародні персональні гранти у таких країнах як, Франція, Туреччина.


Співробітники кафедри постійно підвищують кваліфікацію: Зав. кафедри проф. О.В. Ніколаєва здобула другу вищу освіту через магістратуру «Наука про освіту»  в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти ХНМУ, проф. І.Ю. Кузьміна підвищила кваліфікацію в Shiller International University у напрямку “Education process, innovative methods and education technologies”, доц. Н.А. Сафаргаліна-Корнілова підвищила кваліфікацію в Інституті підвищення кваліфікації НФаУ у напрямку «Методика викладання у вищій школі», доц. М.О. Кучерявченко підвищила кваліфікацію в Department on Yeditepe University Hospital medical board у напрямку “Medical education & internal diseases”, доц. І.О. Сулхдост підвищила кваліфікацію в Department on Yeditepe University Hospital medical board у напрямку “Medical education & internal diseases”.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


З 2014 року кафедра носить ім’я видатного вченого Д.О. Альперна  одного з засновників патологічної фізіології, праці якого відіграли важливу роль в розвитку теоретичної медицини. Д.О. Альперн був талановитим педагогом, блискучим лектором, який зробив неоціненний внесок у становлення патофізіології як навчальної дисципліни. Традиції школи Альперна Д.О. дбайливо зберігаються і розвиваються співробітниками кафедри і після його смерті.


В історичному аспекті поруч із казанською, петербурзькою, московською, київською школами, на яких ґрунтується сучасна патофізіологія, можна поставити й харківську.


Кафедру патологічної фізіології ХМІ була організована 1871 р. як кафедра загальної й експериментальної патології Харківського університету.


Виділяють кілька особливостей становлення харківської школи. По-перше, за таку тривалу історію кафедри на її чолі було лише декілька керівників (І.М. Оболенський, С.Д. Костюрін, О.В. Репрев, М.М. Павлов, Д.О. Альперн, Р.У. Ліпшиць, М.О. Клименко, О.В. Ніколаєва). По-друге, починаючи з учня В.В. Пашутина, С.Д. Костюріна, кафедру протягом 115 років очолюють вихованці цієї школи. По-третє, це зумовлює виражену спадкоємність наукових і педагогічних традицій, яка виявляється в збереженні та розвитку започаткованого вчителем наукового напрямку.


Основним напрямком наукових досліджень кафедри є загальна патологія запалення. Вивчаються клітинні та гуморальні механізми запалення, роль системи крові в його патогенезі та патогенез ушкодження організму при дії шкідливих  екзогенних факторів (аліментарного, стресу, хімічних речовин та ін.).


Узагальнення результатів експериментальних і теоретичних досліджень останніх років дозволило довести провідну роль системи крові в реалізації запалення, створити схему та визначити загальний патогенез запалення, класифікації медіаторів, сучасний підхід до розуміння ушкодження й захисту при запаленні, нове уявлення про взаємозв`язок таких універсальних реакцій, як загальний адаптаційний синдром і типові патологічні процеси. Патогенез ураження організму потомству щурів при дії ушкоджуючих екзогенних факторів на систему мати-плід.


На допомогу студентам:

  1. https://www.testcentr.org.ua/uk/
  2. Електронна база  завдань ЛІІ КРОК-1 (на кафедрі)
  3. Друковані матеріали із методичних розробок для студентів (на кафедрі)