Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я і культурології Друк

АДРЕСА: 61022, м. Харків, пр. Науки,4

Тел. (057) 707-73-20, 707-72-00

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Огнєв Віктор Андрійович — доктор медичних наук, професор.


ШТАТ КАФЕДРИ

Відповідальні:

за навчально-методичну роботу – канд. наук з держ. управління, доцент Чухно Інна Анатоліївна;

за наукову роботу – д.н.держ.управл., проф. Мельниченко Олександр Анатолійович;

за видавничу роботу – канд. наук з держ. управління, доцент Чухно Інна Анатоліївна;

за виховну роботу – асистент Веретельник Олена Анатоліївна

Карамишев Дмитро Васильович, д.н.держ.управл., проф.; Ковальова Олена Михайлівна, д.мед.н., проф.; Крюков Олексій Ігоревич, д.н.держ.управл., проф.; Сокол Костянтин Михайлович, к.мед.н., проф.; Вашев Олег Єгорович, к.мед.н., доцент; Громов Анатолій Анатолійович, к.е.н., доцент; Зінчук Андрій Миколайович, к.мед.н., доцент; Кравченко Валерій Іванович, к.е.н., доцент; Мартиненко Наталія Миколаївна, к.іст.н., доцент; М’якина Олександр Володимир., к.мед.н., доцент; Удовиченко Наталія Миколаївна, к.н. з держ.управління, доцент; Усенко Світлана Георгіївна, к.мед.н., доцент; Бєлєвцова Яна Сергіївна, к.н. з держ.управління, ст. викл.; Ковтун Михайло Іванович, к.мед.н., ст. викл.; Черненко Інна Іванівна, к.мед.н., ст. викл.; Галічева Антоніна Сергіївна, к.мед.н., ас.; Дончак Дмитро Юрійович, к.мед.н., ас.; Григоров Микола Миколайович, ас.; Гришняєва Олена Володимирівна, ас.; Міщенко Марина Михайлівна, ас.; Олентьєв Роман Володимирович, ас.; Подпрядова Анна Анатоліївна, ас.; Поливянна Юлія Іванівна, ас.; Помогайбо Катерина Георгіївна, ас.; Семененко Олена Володимирівна, ас.; Трегуб Павло Олегович, ас.

Огнєв Віктор Андрійович


НАВЧАЛЬНА РОБОТА


Кафедра забезпечує навчальний процес підготовки фахівців денної та вечірньої форми навчання з 38 самостійних дисциплін українською, російською та англійською згідно вимог Болонської системи з використанням сучасних технічних засобів, у тому числі інтерактивного обладнання, із них:


За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» (6 дисциплін):

-“Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (в т.ч. біостатистика)”,

-“Соціальна медицина та організація охорони здоров’я”,

-“Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я”,

-“Економіка охорони здоров’я”,

-“Менеджмент і маркетинг в стоматології”,

-“Менеджмент і маркетинг в охороні здоров’я”.


За освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” (6 дисциплін):

-“Історія медицини”,

-“Громадське здоров’я та громадське медсестринство”,

-“ Економіка охорони здоров’я, маркетинг медичних послуг”,

-“Економічні основи соціальної роботи”,

-“Соціальна медицина і організація охорони здоров’я”.

-“Методологія науково-дослідної роботи”.


За освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр” (7 дисципліни):

-“Історія медицини”,

-“ Економіка охорони здоров’я та маркетинг медичних послуг”,

-“Соціальна медицина та медична статистика”,

-“Основи наукових досліджень”,

-“Медична статистика”,

-“Доказова медицина та стандарти медичної діагностики”,

-“Методологія наукової роботи”.А також 11 дисциплін при підготовці магістрів з «Публічного управління та адміністрування» та 1 дисципліна при підготовці магістрів з «Наук про освіту», 2 дисципліни для підготовки доктора філософії з галузі знань «Охорони здоров’я».


Усі навчальні кімнати для проведення практичних занять забезпечені інтерактивним обладнанням. Крім того, кафедра володіє сучасним конференційним залом для організації та проведення конференцій, студентських олімпіад та інших заходів.


Практичні заняття забезпечені:

- методичними рекомендаціями та вказівками;

- матеріалами для виконання самостійної позааудиторної роботи;

- тестами в друкованому та електронному вигляді.


Для оптимізації навчального процесу на кафедрі створена студентська бібліотека, яка дає можливість поглиблювати знання студентам та викладачам, а всі методичні розробки кафедри постійно оновлюються та представлені в репозитарії за посиланням: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/185


Для забезпечення самостійної роботи студентів кафедра підготувала навчальний посібник з грифом МОЗ України «Тестові завдання із соціальної медицини, організації охорони здоров’я та біостатистики».

Для послуг студентам та викладачам на кафедрі є клас програмованих форм навчання та контролю знань студентів з 12 комп’ютерами з відповідним навчально-контролючим програмним забезпеченням. Кафедральний тестовий банк містить 4,5 тис. завдань, щорічне оновлення тестового банку складає близько 10%.НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Основними напрямками наукової діяльності кафедри є вивчення медико-соціальних аспектів здоров’я населення та організації охорони здоров’я. Науково обґрунтовані епідеміологічні методики вивчення захворюваності за анамнестичними технологіями (3 деклараційних патенти), прогнозування виникнення патології у населення (3 інформаційних листи), оцінки якості життя людини (2 деклараційні патенти та 3 інформаційні листи), відпрацьовувався механізм моніторингу та управління захворюваннями.

Кафедра з 1997 р. є національним координаційним центром міжнародної медичної програми “ISAAC” (The International Study of Asthma and Allergies in Childhood) з вивчення астми та алергії у дітей України, який очолює проф. В.А. Огнєв. Дані наукового центру увійшли до реєстру Європейського бюро ВООЗ для міжнародного використання.

Кафедра працювала в міжнародному гранті «Зміна клімату, забруднювачі навколишнього середовища та репродуктивне здоров’я» (2009–2013).
На кафедрі виконується ініціативна НДР «Медико-соціальні аспекти моніторингу стану здоров’я я студентів медичного вищого навчального закладу» (строки виконання 2015–2017 рр.) спільно з 3ма кафедрами ХНМУ в рамках програми «Здоров’я здорової людини».

В університеті працює спеціалізована вчена рада Д 64.600.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.02.03 – соціальна медицина та 14.02.01 – гігієна та професійна патологія.ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ


За результатами планової наукової роботи в 2004–2012 рр. захищена докторська дисертація В.А. Огнєва на тему: «Медико-соціальні проблеми алергічних захворювань у дітей» та 3 кандидатські дисертації: О.М. Міщенко «Обґрунтування та розробка концептуальної системи надання медико-соціальної допомоги дітям-інвалідам», Н.О. Ткаченко «Обґрунтування та розробка соціального моніторингу захворювань органів травлення у дітей» та Л.І. Чумак «Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи управління якістю медичної допомоги дітям з цукровим діабетом». Виконуються 3 кандидатські дисертації.


Досвід наукової роботи знайшов своє відображення у 112 наукових працях, із них 6 монографій (у співавторстві), 8 патентах, у 44 інформаційних листах, 3 методичних рекомендаціях з грифом МОЗ України, 9 нововведеннях по галузі, а також в численних виступах на наукових форумах різного рівня.


На кафедрі успішно працює студентський науковий гурток. Щорічно у його складі беруть участь до 10-12 студентів різних факультетів, в тому числі і студенти-іноземці. Гуртківці працюють Із науковою літературою, аналізують архівні матеріали, вчаться проводити анкетування населення. Щорічно студенти-гуртківці беруть участь у наукових студентських форумах в Україні та країнах СНГ, займають із доповідями призові місця. Найбільш активно працюють у науковому студентському гуртку студенти Кузнецова Д.О., Уразова Л.Ф., Левашова А.І. На наукову роботу у різні роки було рекомендовано 16 студентів.

 


НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА забезпечується за наступними напрямами:


Підготовка кадрів для викладацької роботи.
Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу.
Забезпечення методичним матеріалом викладачів та студентів.
Здійснення контролю за навчальною роботою.
Створення умов для забезпечення навчального процесу.
Організація та проведення навчально-виховної роботи.
Виховання поваги та гордості серед студентів до відомих діячів науки і техніки, яке втілюється в практичних заняттях і включає в себе такі питання як історія розвитку соціальної медицини, внесок вчених ХНМУ та українських шкіл в розвиток медичної науки, окремо приділяється увага розвитку Харківського національного медичного університету. Також, на постійній основі для ознайомлення з історією розвитку медичної статистики, на кафедрі діють два музеї: музей обчислювальної техніки і музей друкарської техніки, екскурсія в які проводиться на вступному занятті студентів 3-го курсу стоматологічного факультету і 4-го курсу лікувальних факультетів.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ


Історія кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Харківського національного медичного університету починається зі створення першої в Україні кафедри соціальної гігієни в Харківському медичному інституті. Фундатором кафедри був народний комісар охорони здоров’я УРСР Мусій Григорович Гуревич. Створення кафедри було організаційно затверджено 27 жовтня 1923 року, коли М.Г. Гуревич став завідуючим кафедри, якою він керував до весни 1925 року. З нагоди 10-річчя першої в Україні кафедри соціальної гігієни Харківського медичного інституту Наркомздоров’я УРСР відзначив видатну роль М.Г. Гуревича як організатора кафедри, який “заклав основу для подальшого розвитку соціальної гігієни як науки та предмету викладання в Україні”.


Цінний внесок в розробку проблем соціальної гігієни зробив Сергій Аркадійович Томілін (1877-1952), який очолював кафедру в 1925-1932 роках. Він є автором понад 100 наукових праць, у тому числі 17 монографій.


С.А. Томілін створив школу соціальних медиків у Харкові. Під його керівництвом виросли у відомих вчених, стали професорами (Й.О. Арнольді, З.А. Гуревич, А.М. Мерков, Ф.Й. Гройссер, П.Т. Петров, І.І. Овсієнко, К.Ф. Дупленко та інші).


У 1933 році кафедру соціальної гігієни ХМІ очолив Зіновій Анатолійович Гуревич (1898-1985). 50 років свого життя він віддав кафедрі, з яких 41 рік очолював її.


З.А. Гуревич є автором 100 друкованих праць, серед яких 14 монографій і брошур.


Протягом всієї своєї діяльності він приділяв велику увагу підготовці наукових та педагогічних кадрів. До роботи над дисертаціями залучалися співробітники, аспіранти, працівники практичної охорони здоров’я. Під керівництвом З.А. Гуревича були підготовлені та захищені 5 докторських дисертацій та 28 кандидатських.


Кафедра постійно приділяла увагу удосконаленню навчального процесу. В 1930-і роки вчені кафедри підготували перші українські підручники з соціальної гігієни. Вийшли у світ “Нариси з теорії соціальної гігієни” С.С. Кагана (1932), “Соціальна гігієна” (лекції 1-8) С.А. Томіліна та А.М. Меркова (1933), “Загальна теорія санітарної статистики” А.М. Меркова (11935), “Практикум по санитарной статистике” Л.А. Абрамовича, М.Й. Камінського, П.Т. Петрова (1940).


З 3 серпня 1974 р. по 2002 р. кафедрою керувала професор Ніна Олександрівна Галічева (1931-2017). Основним напрямком наукової діяльності кафедри залишалася серцево-судинна проблематика. Цій темі була присвячена докторська дисертація Н.О. Галічевої “Инфаркт миокарда и его профилактика как социально-гигиеническая проблема”. Робота була багатоплановим дослідженням з вивченням поширеності інфаркту міокарда в Харкові за 25 років, чинників ризику; простежена доля хворих на інфаркт міокарда, вивчено надання медичної допомоги цим хворим у великому місті тощо.


З лютого 2002 р. кафедру очолює професор Віктор Андрійович Огнєв, який керує нею і на сьогодні.


У 1997 р. Огнєв В.А. очолив Національний координаційний центр міжнародної програми “ISAAC” з вивчення бронхіальної астми у дітей. За цією програмою була виконана докторська дисертація “Медико-соціальні аспекти та моніторинг алергічної захворюваності дитячого населення в умовах великого промислового регіону України”. За цими матеріалами він в 2004 році захистив докторську дисертацію. Розроблені та запатентовані методики щодо виявлення симптомів бронхіальної астми та вивчення якості життя дітей з цією патологією.