Навчальний процес Друк

Освітня діяльність — діяльність університету, пов'язана з наданням послуг для здобуття вищої освіти, з видачею відповідного документа.


Освітній процес - це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться в Університеті через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.


Освітній процес в Університеті здійснюється у таких формах: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, виконання індивідуальних завдань, контрольні заходи. При організації освітнього процесу в Університеті враховуються принципи академічної свободи для всіх учасників.


Організація освітнього процесу базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, студентоцентрованості, наступності та безперервності, незалежності від впливу будь-яких політичних партій, громадських та релігійних організацій.